កូវីដ-១៩
 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 30នាក់ (ករណីនាំចូល 7នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍ 23នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 17នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 19, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី19 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 30នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 23នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 07នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 17នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,877នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,146នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 22នាក់ (ករណីនាំចូល17នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍ 5នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 11នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 18, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី18 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 22នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 5នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 17 នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 11នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,847នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,129នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 29នាក់ (ករណីនាំចូល18នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍ 11នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 16នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 17, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី17 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 29នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 11នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 18 នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 16នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,825នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,118នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 45នាក់ (ករណីនាំចូល29នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍ 16នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 17នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 15, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី15 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 45នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 16នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 29 នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 17នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,773នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,089នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 10នាក់ (ករណីនាំចូល4នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍ 6នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 15នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 14, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី14 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 10នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 6នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 4 នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 15នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,728នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,072នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 34នាក់ (ករណីនាំចូល22នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍ 12នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 14នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 13, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី13 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 34នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 12នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 22 នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 14នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,718នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,057នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 14នាក់ (ករណីនាំចូល12នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍ 2នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 9នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 12, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី12 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 14នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 2នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 12 នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 09នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,684នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,043នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 34នាក់ (ករណីនាំចូល24នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍10នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 11នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 11, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី11 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 34នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 10នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 24 នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 11នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,670នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,034នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 15នាក់ (ករណីនាំចូល12នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍3នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 09នាក់
  កូវីដ-១៩
  January 10, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី10 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 15នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 03 នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 12 នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 09នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,636នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,023នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​

 • សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថាម្សិលមិញនេះ មានអ្នកឆ្លងកូវីដ អូមីក្រុង ក្នុងសហគមន៍ 3ករណីទៀត
  កូវីដ-១៩
  January 10, 2022 Khmernote Media

  កាលពីយប់ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅ ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បម្លែងថ្មីឈ្មោះ អូមីក្រុង ម្នាក់ដែលមានលទ្ធផលវិភាគបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ហើយករណីនេះ គឺជាករណីដំបូង ដែលមេរោគកូវីដ-១៩ ប្រភេទអូមីក្រុង ឆ្លងក្នុងសហគមន៍។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះដែរ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមជាមួយឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហ៉ីរ៉ូ ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ពីខេត្តបាត់ដំបង ទៅក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដោយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញ ពោលគឺថ្ងៃទី០៩