អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ ប្រកាសលេខទូរស័ព្ទ ២៤ខ្សែ សម្រាប់ទំនាក់ទំនង សម្ភាសន៍ និងប្រមូលព័ត៌មាន
កូវីដ-១៩ February 23, 2021 Khmernote Media

អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ មានកិត្តិយសសូម ជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យ ថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ គឺជាក្រុមការងារអន្តរស្ថាប័ន ចំណុះឲ្យគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ កូវីដ១៩ (COVID-19) មានភារកិច្ច ស្រាវជ្រាវ ស្វែងរក និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩។ ក្នុងនោះ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវដ១៩ ប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ ចំនួន២៤ខ្សែ មានប្រព័ន្ធSMART ចំនួន១២ខ្សែ និងប្រព័ន្ធMETFONE ចំនួន១២ខ្សែ សម្រាប់ទំនាក់ទំនង សម្ភាសន៍ និងប្រមូលព័ត៌មាន៖