ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ណែនាំបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធយានជំនិះ

BY
srey nuch
March 21, 2022

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធយានជំនិះ។

អនុលោមតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ២៦៤ ប្រក.សក.ដផត ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធយានជំនិះ ក្នុងគោលដៅសម្រួលនិងពន្លឿនការផ្ដល់សេវាជូនអ្នកជាប់ពន្ធ ឲ្យមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សក្នុងការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធយានជំនិះ​ ក្របកដោយតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្ដិសិទ្ធផាពអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសូមធ្វើការណែនាំអនុវត្តនូវបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធយានជំនិះ ដូចខាងក្រោម៖

Share This Post: