ព័ត៌មានជាតិ

មកដឹងពីករណីដកពិន្ទុបណ្ណបើកបរចំពោះអ្នកល្មើសច្បាប់មានអ្វីខ្លះ? តើត្រូវដកពិន្ទុប៉ុន្មាន?

BY
srey nuch
September 5, 2022

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចុះនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការដក និងបំពេញពិន្ទុឡើងវិញសម្រាប់បណ្ណបើកបរ។

កម្មវិធីដកពិន្ទុបណ្ណបើកបរនិងការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ទូទាំងប្រទេស ចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តសាកល្បងនៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីជ្រាបឱ្យកាន់តែច្បាស់ គ្រប់បណ្ណបើបរត្រូវមានពិន្ទុសរុបចំនួន ១២ពិន្ទុ ហើយចំនួនពិន្ទុនេះ ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពេលអ្នកបើកបរបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដូចដែលបានចែងនៅក្នុងប្រកាសទី៤ ខាងក្រោម៖

 

Share This Post: